Micro Rack Support Mezzanine Floor

Micro Rack Support Mezzanine Floor ออกแบบให้เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก โครงสร้างชั้นวางสามารถนำมาต่อตัวในแนวตั้ง ประกอบกับพื้นทางเดิน บันไดขึ้นลง กลายเป็นโครงสร้างชั้นลอยแบบหลายระดับชั้น ทำให้สามารถนำพื้นที่ความสูงของอาคารมาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น