Rack Support Building

Rack Support Building ออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนในการก่อสร้างอาคาร ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลงประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง โดยอาศัยโครงสร้างของชั้นจัดเก็บสินค้าเป็นโครงสร้างสำหรับรองรับตัวอาคาร